Digital tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda Länstrafikens webbplats, e-tjänster och mobilapplikationer och arbetar för att uppnå grundläggande tillgänglighet enligt WCAG 2.1 nivå AA.

Här beskriver vi hur Ltr.se och vår app Länstrafiken Jämtland uppfyller kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera eventuella brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Tillgänglighetsredogörelse webbplats

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen ltr.se uppfyller delvis kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här beskriver vi de brister som vi själva är medvetna om, och som vi arbetar för att åtgärda.

 • Det finns vissa brister i uppmärkningen och i koden på en del av webbplatsens sidor.
 • Otillräckliga kontrastvärden på vissa grafiska element.
 • Brister vid förstoring och liten skärm, till exempel skärs sidomenyn av så att en del länkar inte syns.
 • Användare kan inte själva ändra avstånd mellan tecken, rader, stycken eller ord.
 • Vissa bilder saknar beskrivande text.
 • Vissa delar av reseplaneraren är inte tillgänglighetsanpassad.
 • De kontaktformulär som är kopplade till vårt kundresponssystem är inte tillgänglighetsanpassade. Ansökningsblanketter i PDF-format är heller inte fullt tillgänglighetsanpassade.
 • Nedladdningsbara tidtabeller i PDF format är inte optimerade för tillgänglighet.

Vår ambition är att åtgärda alla ovanstående problem så snart som möjligt. Vissa e-tjänster, till exempel nedladdningsbara tidtabeller, kundresponsformulär och reseplanerare, tillhandahålls i samarbete med externa leverantörer. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och upprätthålla tillgängligheten på vår webbplats tillsammans med våra leverantörer.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Följande innehåll är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service:

 • Kartor som inte är avsedda för navigering

Vår webbplats innehåller linjekartor i PDF format. Vid tillfälliga trafikstörningar kan omledning av trafiken behövas och detta illustreras i vissa fall med hjälp av kartor som inte är tillgänglighetsanpassade. Information om trafikstörningar finns även i skriftligt format på webbplatsen, i reseplaneraren och i appen. 

Om du inte kan använda delar av webbplatsen

Upptäcker du problem eller brister som vi inte har beskrivit på denna sida kan du kontakta oss. Vi uppskattar alla synpunkter som kan göra webbplatsen mer tillgänglig.

Du kan också kontakta oss om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig.  Så här når du oss:

Tillsyn

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på digital tillgänglighet eller med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Deras ansvar är att kontrollera så att vi och andra myndigheter följer lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av ltr.se utifrån WCAG-riktlinjerna med hjälp av våra leverantörer. Arbetet har skett manuellt, men vi har använt vissa verktyg, till exempel webbläsartillägget WAVE Web Accessibility Evaluation Tool, vid utvärderingen.

Senaste bedömningen gjordes den 30 Maj 2022. Vi uppdaterar denna tillgänglighetsredogörelse när ny information tillkommit eller lösningar på kända problem implementerats.

Redogörelsen uppdaterades 1 juni 2022.

Tillgänglighetsredogörelse mobilapp

Hur tillgänglig är appen?

Här beskriver vi hur vår app uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, vilka kända tillgänglighetsproblem vår app har och hur vi planerar att åtgärda dem. Du får också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister i appen.

Redogörelsen avser version 4.2.64 för iOS och version 4.2.36 för Android, samt senare versioner av dessa.

Om du inte kan använda delar av appen

Upptäcker du problem eller brister som vi inte har beskrivit på denna sida kan du kontakta oss. Vi uppskattar alla synpunkter som kan göra vår app mer tillgänglig.

Du kan också kontakta oss om du behöver använda innehåll från appen som inte är tillgängligt för dig, så gör vi vårt bästa för att möta dina behov. Så här kontaktar du oss:

 • Skicka e-post till info@ltr.se
 • Ring oss på telefonnummer 0771-100 110

Tillsyn

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på digital tillgänglighet eller hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Deras ansvar är att kontrollera så att vi och andra myndigheter följer lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

Kända brister i appens tillgänglighet

Appen Länstrafiken Jämtland uppfyller delvis kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här beskriver vi de tillgänglighetsbrister vi är medvetna om.

 • Det finns innehållsbärande bilder som saknar alternativtext. Vissa delar uppfyller lagkravet.
 • Det saknas korrekt fokusordning på många ställen i appen. Vissa delar uppfyller lagkravet.
 • Det förekommer länkar och knappar vars länktext inte är tillräckligt tydliga. Lagkravet uppfylls delvis.
 • Vissa ledtexter är inte tillräckligt tydliga. Vissa delar uppfyller lagkravet.
 • Vissa felmeddelanden är inte tillräckligt tydliga. Vissa delar uppfyller lagkravet.
 • Det finns text, länkar, fokusmarkeringar och grafik i appen där vissa färger och krav på kontraster inte uppfylls. Lagkravet uppfylls delvis.
 • Appen har inte stöd för horisontellt läge. Lagkravet uppfylls inte. Vi åberopar oskäligt betungande anpassning i befintlig app.

Oskäligt betungande anpassning

Vi åberopar oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för användning av appen i horisontellt läge. När din enhet vrids 90 grader anpassas innehållet i appen inte efter horisontellt läge. Anpassning skulle bli en mycket kostsam investering och innebära underhåll och arbete som appleverantören inte har kapacitet för i dagsläget.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Följande innehåll är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service:

 • Kartor som inte är avsedda för navigering

Appens kartfunktioner används ej för navigering, och motsvarande information som finns i kartan går även att återfinna i andra format i andra delar av appen.

Hur vi testat appen

Appen har testats genom en självskattning som har gjorts av Infospread Euro AB. Appen har granskats utifrån de internationella riktlinjerna för tillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA. Granskningen har skett genom en kombination av manuell utvärdering och automatisk utvärdering med hjälp av olika verktyg för att mäta tillgänglighet.

Consid AB har gjort en oberoende granskning som lett fram till ett underlag med förbättringsåtgärder vi arbetar på att införa. Senaste bedömningen gjordes 2021-06-02. Infospread Euro AB granskar appen löpande och korrigerar brister i tillgänglighet.

Vi kommer att uppdatera denna tillgänglighetsredogörelse när ny information tillkommit eller lösningar på kända problem implementerats.

Redogörelsen uppdaterades 1 juni 2022.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och upprätthålla tillgängligheten i alla digitala kanaler tillsammans med våra leverantörer. Upphandling av en helt ny app som ska möta alla krav på tillgänglighet pågår.

Denna sida uppdaterades senast 2022-06-01.