Köpvillkor

Dessa köpvillkor gäller för biljetter och övriga produkter och tjänster som tillhandahålls av Region Jämtland Härjedalen gällande bussresor med Länstrafiken.

Resenärskategorier 

Nedanstående ålderskategorier gäller oavsett om rabatterat biljettalternativ erbjuds eller inte.

0-6 år:

Kategorin avser barn fram till den dag de fyller sju (7) år. Högst två barn under 7 år åker gratis med betalande medresenär. Ytterligare barn, samt ensamåkande barn under 7 år ska lösa biljett (för kategorin 7-19 år).

7-19 år:

Kategorin avser ungdomar från fyllda sju (7) år till den dag de fyller tjugo (20) år.

20-25 år:

Kategorin avser ungdomar från fyllda tjugo (20) år till den dag de fyller tjugosex (26) år.

65+ år:

Med kategorin avses personer fyllda sextiofem (65) år.

Vuxen:

Med Vuxen avses person som inte tillhör någon annan ålderskategori. I de flesta fall avses person som är fyllda 20 år. I de fall kategorin 20-25 år presenteras avser vuxen person som är fyllda 26 år. I de fall kategorin 65+ år presenteras avser vuxen person som ej är fyllda sextiofem (65) år.

Vid tveksamhet om ålder ska giltig fotolegitimation kunna uppvisas. 

Biljettens giltighet

Biljett för resa inom Jämtlands Län eller mellan Jämtland och Norrlandslänen gäller för obegränsat antal resor inom angivet geografiskt område under giltighetstiden som anges på biljetten. Med ”Norrlandslänen” avses följande län; Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

Du får därmed resa med annan avgång än den som framgår i biljetten om det sker inom giltighetstiden. Påstigning och byten ska ske inom biljettens geografiska område.

För att vara giltig ska biljett aktiveras före eller i samband med ombordstigning. Alla biljetter måste aktiveras inom sex (6) månader från inköpsdatum, annars förfaller biljetten. Kopierad biljett, exempelvis foto- eller skärmbild, är inte ett giltigt färdbevis

Nedan följer villkoren för de vanligaste biljettyper som Länstrafiken erbjuder:

Enkelbiljett:

I stadstrafik gäller enkelbiljetten i 70 minuter, i regiontrafik beror giltighetstiden på sträckans restid. Biljett är giltig för övergång så länge biljetten är giltig. Enkelbiljetter gäller inte på tåg. Biljetten kan överlåtas till någon annan om den inte aktiverats, men kan ej lånas ut.

Flygbussbiljett:

För att resa med flygbussen behöver resenären köpa en flygbussbiljett. Biljetter till flygbussen ger fri övergång till och från tätortstrafiken. En icke aktiverad flygbussbiljett kan skickas till någon annan men kan ej lånas ut.

Periodbiljett 24 timmar:

Gäller för obegränsat resande under 24 timmar från tidpunkten för aktivering. 24-timmarsbiljett i regiontrafiken gäller också inom Östersunds stad. En icke aktiverad biljett kan skickas till någon annan men kan ej lånas ut.

Periodbiljett 30 dagar:

Första resan på en periodbiljett måste göras inom sex månader från inköpsdatum. Periodbiljetter gäller inte på Närtrafiken eller flygbussen. Det går inte att aktivera Länstrafikens biljetter ombord på Norrtåg.

En 30-dagarsbiljett i stadstrafik gäller för obegränsat resande inom tätortstrafiken i 30 dagar från tidpunkten för aktivering.

En 30-dagarsbiljett i regiontrafiken gäller för obegränsat resande med Länstrafiken och Norrtåg mellan två valda destinationer under 30 dagar från tidpunkten för aktivering. Är en av destinationerna Östersund gäller det även på tätortstrafiken i Östersund.

Länskortet är giltigt för obegränsat resande i hela länet med Länstrafiken, Norrtåg och tätortstrafiken i Östersund under en 30-dagarsperiod från tidpunkten för aktivering. Länskortet gäller också på resor med linje 46 mellan Östersund och Mora, samt linje 56 mellan Sveg och Ljusdal. Länskortet kan användas som delbetalning på resor över länsgräns med linje 40 mellan Östersund och Örnsköldsvik, samt linje 45 mellan Östersund och Gällivare.

För resa över länsgräns finns också ett periodkort som är giltigt mellan två valda destinationer i olika län under en 30-dagarsperiod från tidpunkten för aktivering.

En 30-dagarsbiljett som inte är aktiverad kan skickas till någon annan. En periodbiljett som är aktiverad kan lånas ut max 5 gånger till max 5 personer under en 30-dagarsperiod. Alla utlånade biljetter återgår till ägaren kl 04.00. 

Klippbiljetter:

En klippbiljett består av en samling enkelbiljetter som säljs till rabatterat pris. I regiontrafiken erbjuds en klippbiljett med 20 enkelresor, i stadstrafiken finns alternativen 10 och 20 enkelresor. Resorna kan nyttjas under två års tid. Biljetterna gäller ej på Norrtåg.

I regiontrafiken gäller biljetten för 20 resor mellan två valda destinationer. Är en av destinationerna Östersund gäller det även på tätortstrafiken i Östersund.

Klippbiljetter i stadstrafiken gäller på alla sträckor i tätortstrafiken i Östersund.

För resor över länsgräns finns en 10-resorsbiljett som gäller i 365 dagar från aktiveringstillfället. Den gäller även på Norrtåg.

Det är inte möjligt att resa flera personer samtidigt på klippbiljetter i app. En klippbiljett kan skickas till någon annan om ingen resa aktiverats, men kan inte lånas ut.

Specialbiljetter

Biljetter med särskilda villkor. Dessa biljetter säljs inte ombord eller i självservicekanaler men är giltiga på resor med Länstrafiken.  I de flesta fall är färdbeviset biljett på Länstrafikens röda busskort med särskiljande tryck på baksidan av kortet.

Ungdomskort

Giltigt för obegränsat resande i hela länet med Länstrafiken, Norrtåg och tätortstrafiken i Östersund. Ungdomskortet delas kostnadsfritt ut av 7 av länets 8 kommuner till barn och ungdomar i åldrarna 6-19 år. Kortet är personligt, på baksidan står namn och födelsedatum.

Elevkort

Giltigt för två resor per skoldag till/från skolan för de som inte har Ungdomskort. Giltigheten täcker möjligheten för övergång till annan tur inom 1 timme från ankomsttid, övergångar kan göras flera gånger på samma resa. Kortet är personligt.

Fritidsmärke

Ett Elevkort kan kompletteras med Fritidsmärke som ger obegränsat resande i hela länet under skolterminens alla dagar. Kompletteringen köps i bussterminalens reception i Östersund eller via Länstrafikens kundservice.

Smartkort

Smartkort är ett årsabonnemang på Periodkort eller Länskort som betalas månadsvis via autogiro. Kortet finns endast i kategori vuxen. Färdbeviset är biljett på Länstrafikens röda busskort med texten ’Smartkort’ på baksidan. Biljetten är giltig till dess att abonnemanget avslutas, och valideras via biljettläsaren.

Årskort Senior

Giltigt för obegränsat resande i hela länet med Länstrafiken och tätortstrafiken i Östersund, dock ej på Norrtågs trafik. Kortet är personligt och gäller för resenärer som fyllt 65 år eller som har 100% sjuk- eller aktivitetsersättning. Färdbeviset är biljett på Länstrafikens röda busskort med resenärens namn på baksidan som valideras via biljettläsaren på vanligt vis.

Låna ut biljett

Vissa biljetter kan lånas ut till en annan person via appen Länstrafiken Jämtland. Både den som lånar ut biljetten och mottagaren av biljetten måste ha registrerat sig i appen med en giltig e-postadress. Den som lånar ut biljetten måste vara inloggad i appen på sin telefon.

Utlåning tillåts på alla periodbiljetter med 30 dagars giltighet. Endast aktiverade biljetter kan lånas ut. Utlånade biljetter återgår automatiskt till ägaren klockan 04.00 efterföljande dag. Det går inte att ta tillbaka sin biljett när den är utlånad, du kan alltså inte få tillbaka den varken tidigare eller senare än kl. 04.00.

Du kan låna ut din biljett max 5 gånger per period, till max 5 vänner eller familjemedlemmar. Det är inte tillåtet att låna ut periodbiljetter mot ekonomisk ersättning.

Ge bort biljett

Alla biljetter som du köpt i appen Länstrafiken Jämtland kan du ge bort till någon annan. Endast biljetter som inte har aktiverats kan överlåtas. Mottagaren måste ha registrerat sig i appen med en giltig e-postadress.

Om du ger bort en biljett har du överlåtit den och du kan inte ångra dig. Du får inte tillbaka en biljett som du gett bort. Biljetter du ser på ditt konto i appen men som du inte själv har köpt kan inte överlåtas.

Återköp av biljett

Den lagstadgade ångerrätten gäller inte vid köp av biljetter för resa. Dock görs vissa undantag av Region Jämtland Härjedalen. Ej aktiverade biljetter köpta i appen Länstrafiken Jämtland kan återköpas till sitt fulla värde, dock senast 60 dagar från köptillfället.

Du återköper din biljett genom att klicka på ’Ångra köp’ knappen på biljetten. Vid återköp i appen sker återbetalning till samma betalmedel som du använt för att betala ditt ursprungliga köp.

Återköp av biljetter som köpts ombord eller via Mina Sidor hanteras via kundservice. Endast icke-aktiverade biljetter kan återköpas. Länstrafiken tar ut en expeditionsavgift på 75 kronor. Återköp kan bara göras i receptionen på Östersunds busstation. 

Visering av biljett

Samtliga biljetter ska visas upp i samband med ombordstigning på buss eller av tågvärd ombord på tåg. Detta gäller oavsett om biljetten finns i appen Länstrafiken Jämtland, är utskriven på papper eller är kopplad till ett plastkort. 

Situationer kan uppstå då kort eller biljetter ej kan läsas av i biljettläsaren. Resenären ska då visa upp biljetten för förare eller ombordpersonal.

Betalningsalternativ

I appen Länstrafiken Jämtland kan du välja att betala med Swish, bank- och kreditkort eller faktura via Klarna. Du registrerar betalsätten i appen och betalmetoden väljs vid varje köptillfälle. 

För betalning med Swish krävs ett svenskt mobilnummer samt tillgång till Bank-ID. Åldersgränser för användning av Swish bestäms av bankerna. Vid köp av biljett med Klarnas fakturatjänst överlåts Region Jämtland Härjedalens fordran automatiskt till Klarna.

Ersättning vid försening

Vid befarad eller inträffad försening, med 20 minuter eller mer, kan du ha rätt till ersättning för skäliga kostnader för annan transport eller prisavdrag. Lag (2015:953) behandlar kollektivtrafikresenärers rättigheter när det gäller förseningsersättning.  Lagen baseras på hur lång linjesträckning det fordon du reser med har. Se ltr.se/din-resa/forseningsersattning/ för vidare information om förseningsersättning.  

Biljettkontroll

Länstrafiken Jämtland genomför kontinuerligt biljettkontroller i trafiken. Resenären ska under hela resan kunna uppvisa en giltig biljett som kan kontrolleras maskinellt samt eventuella kompletterande handlingar, såsom legitimation. Det är resenärens ansvar att ta reda på vilken biljett som krävs för resan, och att aktivera och validera (blippa) biljetten vid ombordstigning. Vid resa med rabatterad biljett ska du alltid kunna styrka att du är berättigad till rabatt.

Vid kontroll skall du som resenär visa din biljett för biljettkontrollanten. Om du vid en kontroll inte kan uppvisa en giltig biljett och eventuellt kompletterande handlingar kan du enligt lag debiteras en tilläggsavgift. Tilläggsavgiften är 1500kr, plus priset för den aktuella resan.

Har du biljett i Länstrafiken Jämtlands app ansvarar du för att under hela resan ha batteri i mobiltelefonen, fungerande internetuppkoppling samt för att mobiltelefonen är i sådant skick att biljetten kan valideras i biljettläsaren.

Resevillkor

Vid köp av biljett godkänner du som resenär de generella resevillkoren för resor med Länstrafiken Jämtland. Resevillkoren finns att läsa på LTR.se/resevillkor.