Östersundslänken

18 februari, 2022

Östersundslänken är en planerad kollektivtrafiklänk genom Östersunds mest centrala delar. Förbindelsen ska gå mellan Järnvägsstationen i söder och Jamtli i norr, via Kyrkgatan.

Länken knyter ihop olika trafikslag och viktiga målpunkter i staden. Syftet är att skapa en trygg och trevlig miljö för resenärer, minska behovet av att byta buss för att nå viktiga knutpunkter och att öka det kollektiva resandet.

Utvecklingen av Östersundslänken går hand i hand med utvecklingen av Nya Gustav III:s torg. Torget blir en levande del av staden med bland annat bostäder, hotell och nya attraktiva torgytor. Genom att skapa tilltalande miljöer, både på GIII:s Torg och längs hela Kyrkgatan, får vi möjlighet att samtidigt göra en insats för att skapa en trygg och säker miljö i centrala Östersund.

När Östersundslänken är färdigbyggd ökar vi antalet turer till järnvägsstationen och sjukhuset. Det innebär att fler resenärer än idag får resa direkt, utan bussbyten, till viktiga knutpunkter i staden. Östersundslänken knyter också ihop olika trafikslag som buss, järnväg och cykel, på ett bättre sätt än idag.

Byggtiden

Kyrkgatan och trafiken längs den påverkas i omgångar under projekttiden. De olika etapperna byggs om vid olika tidpunkter och därför flyttas byggstöket längs med Kyrkgatan. Generellt sett påverkas inte busstrafiken och dess linjenät under byggtiden. Men, när vissa insatser görs kan det behövas tillfälliga linjeomdragningar. När det blir aktuellt hittar du ändringarna på Länstrafikens hemsida.

Mer information om projektet Östersundslänken finns på Östersundsrummet