Sjukresor

Här har vi samlat information gällande sjukresor inom Region Jämtland Härjedalen.

Sjukresor i region Jämtland Härjedalen

Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Det gäller mellan din folkbokföringsadress och närmaste vårdgivare som Region Jämtland Härjedalen har anvisat. Vid resor i samband med förebyggande hälsovård (till exempel hälsoundersökningar och vaccinationer) får du inget bidrag.

Resan kan ske med buss, tåg eller privat bil. Resa med taxi, flyg eller AMBUSS får bara ske om vårdgivaren bedömer att det är medicinskt motiverat.

Det är alltid ditt eget ansvar att kontrollera att tiden vid bokning eller kallelse passar och fundera över hur du ska ta dig till och från sjukbesöket. Se därför till att få en besökstid som passar med allmänna kommunikationer. Region Jämtland Härjedalen ansvarar inte för hur du tar dig till eller från ett planerat sjukbesök.

För billigaste färdsätt (buss, tåg eller egen bil) måste du ha ett vårdintyg som styrker att du besökt vården. Bidraget för sjukresan betalas ut i efterhand. För att få bidrag för dyrare färdsätt (taxi och flyg) krävs att det finns ett medicinskt intyg från vårdpersonal.

Du får inte ersättning för parkeringsavgift, förlorad arbetsinkomst eller kost.

Beställningscentralen (BC Jämtland) hjälper till med bokning av resor. Information om resor och bidrag får du av Länstrafiken. Telefonnummer hittar du på sista sidan. Där finns också en sammanfattande tabell om vad som gäller.

Du kan få bidrag för resor till och från:

  • Sjukhusvård, även förlossning.
  • Sjukbesök vid närmaste offentliga vårdinrättning, till exempel läkare, sjukgymnast eller tandläkare inom länet.
  • Utprovning/ anpassning av hjälpmedel.
  • Preventivmedels-, abort- eller steriliseringsåtgärd.
  • En besöksresa per vecka för anhörig till barn fram till 18-årsdagen.
  • Besök vid vårdinrättning när besöket ingår som led i behandling av sjukt barn fram till 18-årsdagen. Gäller för anhörig, speciellt intyg krävs.

Hantering av personuppgifter

När du gör en sjukresa behöver vi registrera vissa personuppgifter. Vi följer dataskyddsförordningens regler för insamling, användande, lagring och gallring av uppgifter.

Så här behandlar Särskild kollektivtrafik dina personuppgifter

Buss, tåg och egen bil

Du får bidrag för det billigaste färdsättet (buss, tåg 2:a klass eller egen bil). Bidraget betalas ut i efterhand. Skicka in sjukresebidragsblanketten och originalbiljetter (Buss/ Tåg) till Länstrafiken. Blanketten får du på mottagningen.

Vid utomlänsresor krävs originalbiljetter och vårdgivarintyg från aktuellt (besökt) sjukhus som styrker ditt besök.

Om du själv absolut inte klarar av att boka tågbiljetter kan beställningscentralen, BC Jämtland hjälpa dig. De behöver i så fall först ha kopia på kallelsen.

Taxi

Resa med taxi räknas som dyrare färdsätt och kräver medicinskt intyg. Om vårdgivaren bedömer att det finns medicinska orsaker som skapar väsentliga svårigheter för dig att förflytta dig eller att resa med den allmänna kollektivtrafiken utfärdar vårdgivaren ett intyg. Långt avstånd, obekväm tidpunkt, kollektivtrafik som inte passar i tid eller dålig ekonomi är inte giltiga skäl.

Om du har färdtjänsttillstånd – och kan styrka det – får du åka taxi utan särskilt intyg.

Taxi beställs via beställningscentralen, BC Jämtland, senast 2 vardagar innan resa vid planerade besök. Beställs taxi på annat sätt får du själv stå för merkostnader. Om hälsocentralen är stängd när du blir sjuk ska du kontakta 1177 Vårdguiden på telefon 1177, så får en telefonsjuksköterska bedöma om ditt hälsotillstånd ger dig rätt till taxiresa.

Observera att även om resan till sjukbesöket berättigat dig till taxi är det inte säkert att du också får hemresan godkänd. Vårdpersonalen avgör om du är berättigad till hemresa med taxi och beställer i sådana fall resan åt dig.

Flyg

Resa med flyg, räknas som dyrare färdsätt och kräver medicinskt intyg från din remitterande läkare på Östersunds sjukhus. Boka resan så fort du får intyget. Flygbiljetten kan du boka själv eller via BC Jämtland. Bokar du själv och kostnaden överstiger biljettpriset som BC Jämtland skulle ha kunnat boka för, får du inte ersättning för mellanskillnaden.

AMBUSS

Är en vårdutrustad buss som går mellan Östersund-Umeå varje helgfri vardag. Den har tolv sittplatser som bokas via BC Jämtland, och fyra liggande platser för patienter med vårdbehov. Ambuss är i första hand till för dem som behöver det av medicinska skäl. Patienter med intyg från remitterande läkare har därför förtur. I mån av plats kan sjukresenärer utan intyg åka med.

Beställningscentralen (BC Jämtland)

Beställningscentralen samplanerar resorna för att kostnaden ska bli så låg som möjligt. För taxiresor till och från Östersunds sjukhus tillämpas fasta ankomst- och avgångstider.

De fasta ankomsttiderna är 07:45, 09:30 och 13:00.
De fasta avgångstiderna är 11:00, 14:00 och 17:00.

Under särskilda omständigheter kan resor medges under andra tider men då krävs alltid ett särskilt intyg från vårdpersonal.

Egenavgift

Som patient betalar du alltid 100 kronor per enkel resa, oavsett färdsätt. Det kallas för egenavgift. Barn fram till 18-årsdagen betalar ingen egenavgift*

*För färdtjänstberättigade i Berg, Bräcke, Krokom, Härjedalen, Ragunda och Åre kommun är egenavgiften för taxi harmoniserad med färdtjänsttaxan, dock högst 100 kronor per enkelresa.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet är 1600 kronor per tolvmånadersperiod. Det innebär att när du betalat 1600 kronor för sjukresor är du befriad från avgifter under den tid som återstår av tolv månader räknat från första besöksdatum. Du ansvarar själv för att bevaka din rätt till frikort för sjukresor.

Följeslagare

Om det är medicinskt motiverat och du behöver hjälp av en följeslagare/ vårdare ges bidrag för dennes resa. Följeslagaren/ vårdaren måste vara med under hela besöket. Det är vårdgivaren som bedömer behovet av hjälp och utfärdar i så fall ett intyg som styrker behovet. Barn fram till 18-årsdagen har rätt att ta med sig en anhörig utan intyg.

Permissioner

Patienter från Jämtlands län som vårdas på sjukhus utanför länet längre än 30 dagar kan få bidrag för en permissionsresa. Vänd dig i så fall till vårdpersonalen för hjälp med ansökan.

Fritt vårdval

Observera att du endast får bidrag från din folkbokföringsadress till närmaste vårdinrättning. Vid vård utomläns då du själv valt vårdgivare får du inget bidrag.

Akuta sjukresor

Om du blir akut sjuk eller skadad och behöver hjälp ringer du 112.

Turister

Om du är turist på besök i länet ska du kontakta ditt hemlandsting/-region för att få hjälp med hemresan.

Ersättning, villkor, med mera för sjukresor

Färdsätt

Villkor

Beställning

Bidrag

Utbetalning av bidrag

Egenavgift*

Tåg &

Buss

Kallelse från sjukvårdande behandling Boka själv,
Tåg. kan i särskilda
fall bokas av
BC Jämtland
Kostnaden
för biljett/tågbiljett i
2:a klass
Sjukresebidragsblankett
fås på mottagning/reception.
Skickas till Länstrafiken**.
100 kr
AMBUSS Intyg på att resan är medicinskt
berättigad krävs. Övriga i mån av plats.
BC Jämtland 100 kr
Taxi Intyg på att resan är medicinskt
berättigad krävs.
BC Jämtland 100 kr
Privat bil Kallelse till sjukvårdande behandling 1,20 kr/km Sjukresebidragsblankett
fås på mottagning/ reception.
Skickas till Länstrafiken**.
100 kr
Flyg Intyg på att resan är medicinskt
berättigad krävs.
BC Jämtland,
alt boka själv.
Kostnaden för
reguljär biljett.
Vid egen bokning skicka in
biljett/bokningsbekräftelse
och intyg till Länstrafiken**.
100 kr

OBS: För utomlänsvård krävs originalbiljetter (Buss/Tåg) och vårdintyg från aktuellt sjukhus som styrker ditt besök.

*Högkostnadsskydd om 1600 kr per 12-månadersperiod, originalbiljett/kvitto krävs för ersättning.
** Senast ett år efter besöksdatum.

Adress för bidragsansökningar

Länstrafiken
Särskild Kollektivtrafik
Hamngatan 14
831 34 Östersund

Telefontid sjukresor

Har ni frågor är ni välkomna att ringa Länstrafiken i Jämtlands läns sjukresetelefon, vardagar mellan 10:00-12:00. Tfn: 063-554 13 35.

Beställning av resor

BC Jämtland, telefon 0771-82 00 83

Tåg och flyg, vardagar kl.08.00-17.00 telefon 063-19 91 32

Brådskande ärenden, övrig tid 0771-82 00 83

För ytterligare information se nedanstående länk till Region Jämtland Härjedalens hemsida.

Region Jämtland Härjedalen

Här finns all information samlad i en pdf för nedladdning.

INFORMATION SJUKRESOR 2018

Färdtjänst & Sjukresor