Samlingstabell 531 Tängtorpet – Dille – Kännåsen – Östersund

Få tidtabellen (pdf) direkt till din epost

Gäller: 2017-12-10 - 2018-04-22

531 Tängtorpet - Dille - Kännåsen - Östersund

Linjenummer 150 531 531
Dagar M-FM-FM-F
Anmärkning a a a
Tängtorpet- 08:30 17:20
Backen 07:25 08:33 17:23
Dille x x x
Trättgärde x x x
Kännåsen x x x
Wikanders väg x x x
Östersund bstn 07:50 09:00 17:45

Gäller: 2017-12-10 - 2018-04-22

531 Östersund - Kännåsen - Dille - Tängtorpet

Linjenummer 531 531 531
Dagar M-FM-FM-F
Anmärkning a a a
Östersund bstn- 15:00 18:55
Östersunds centrum 06:20 --
Wikanders väg x x 19:00
Kännåsvägen x x A
Trättgärde x x A
Dille x x A
Backen x x A
Tängtorpet 06:45 15:25 A