Samlingstabell 531 Tängtorpet – Dille – Kännåsen – Östersund

Få tidtabellen (pdf) direkt till din epost

Gäller: 2016-12-11 - 2017-12-09

531 Tängtorpet - Dille - Kännåsen - Östersund

Linjenummer 150 531 531
Dagar M-FM-FM-F
Anmärkning a a a
Tängtorpet- 08:30 17:15
Backen 07:25 08:33 17:18
Dille x x x
Trättgärde x x x
Kännåsen x x x
Wikanders väg x x x
Östersund bstn 07:50 09:00 17:40

Gäller: 2016-12-11 - 2017-12-09

531 Östersund - Kännåsen - Dille - Tängtorpet

Linjenummer 531 531 531
Dagar M-FM-FM-F
Anmärkning a a a
Östersund bstn- 15:00 18:45
Östersunds centrum 06:25 --
Wikanders väg x x 18:50
Kännåsvägen x x A
Trättgärde x x A
Dille x x A
Backen x x A
Tängtorpet 06:45 15:25 A